THE MOST WANTED WORKPLACE TO WORKJob Spotlight


พนักงานเก็บเงิน

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 3
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พนักงานการตลาด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พยาบาลการตลาด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
วิสัญญีพยาบาล ห้องผ่าตัด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 3
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พยาบาลประจำการ คลินิกบริการผู้ป่วยนอก

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ชาย
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยใน (IPD)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
เภสัชกร

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 5
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) คลินิกบริการผู้ป่วยนอก

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) คลินิกบริการผู้ป่วยนอก

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 5
• อายุไม่เกิน : 30
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หอผู้ป่วยใน

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 5
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พนักงานขับรถ

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ชาย
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พยาบาลประเมินราคาหัตถการ

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
พยาบาลประจำการ แผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 4
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด (NA) หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 30
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ :
31 กรกฎาคม 2567 8.00 น.

สมัครงานสมัครสมาชิก Forgot Your Password?