THE MOST WANTED WORKPLACE TO WORKJob Spotlight


โปรแกรมเมอร์

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงานบริการประกันสุขภาพ

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
แม่บ้านประจำหอผู้ป่วยวิกฤต

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 40
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
พยาบาลประจำการ ห้องทารกแรกเกิด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : หญิง
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
พนักงานทรัพยากรมนุษย์

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.โท

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
พยาบาลประจำการ IPD (เด็ก)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : หญิง
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
พนักงานช่วยการพยาบาล คลินิกกุมาร

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 30
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565
พยาบาลประจำการ IPD

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 3
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 3 มิถุนายน 2565

สมัครงานสมัครสมาชิก Forgot Your Password?