THE MOST WANTED WORKPLACE TO WORKJob Spotlight


แม่บ้านประจำหอผู้ป่วยวิกฤต

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 40
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาลวิจัย

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
เภสัชกร IPD

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 4
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
แม่บ้านประจำห้องผ่าตัด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : หญิง
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
วิสัญญีพยาบาล ห้องผ่าตัด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พนักงานช่วยการพยาบาล (รับ-ส่งคนไข้)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
แพทย์ สาขาอายุรกรรม

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 4
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
โปรแกรมเมอร์

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 10
• อายุไม่เกิน : 30
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พนักงานช่วยการพยาบาล (วอร์ดเด็ก)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : หญิง
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาลประจำการ ห้องคลอด

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : หญิง
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาล IPD ORTHO/SURG

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาล IPD วอร์ดVIP

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาล OPD คลินิกตรวจสุขภาพ

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 3
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พยาบาล OPD คลินิกอายุรกรรม

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
พนักงานช่วยการพยาบาล OPD คลินิกอายุรกรรม

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
นักโภชนาการ

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 1
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย หน่วยวิจัยคลินิก

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 7 ตุลาคม 2565

สมัครงานสมัครสมาชิก Forgot Your Password?